KLAUZULA INFORMACYJNA DLA INTERESNATÓW URZĘDU GMINY CHODÓW  DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej  Rozporządzenie) informujemy, że:

I.                    Administratorem Pani/Pana danych w Urzędzie Gminy Chodów jest Wójt Gminy Chodów z siedzibą w Chodów 18, 62-652 Chodów.

II.                  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: oswiata@chodow.pl

III.                Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a.       wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy Chodów na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a,b c, d i e Rozporządzenia,

IV.                W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

a.       inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b.      inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

V.                  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt III celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

VI.                W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

a.       prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

b.      prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

c.       prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,

d.      prawo ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

e.      prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;

f.        prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

g.       w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawi zgody przed jej cofnięciem.

VII.              Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia.

VIII.            Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i wymaga wyrażenia zgody.